3D BoF Bälle

BSM 2007 Greta Janssens (Kl, KX,KRR)

S:  31cm,  G:  45 g    H:  35(KL),   32  (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Pascal & Erwin Hansen (B)

DM 2009 Frank Quandt (KL,KX,KRR)

S:  18cm,  G:  37 g    H: 33  (KL),   27 (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Dirk Czerwek (Künzell)

 

PLM 2008 Mateusz Miloch (KL,KX,KR)

S:  32cm,  G:  40 g    H:  32(KL),   28  (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Herbert Weber (Stettiner Haff) Funs Sports & Ballhändler

 

DMM 2008 MGC MAinz/Schüler (KL,KX,KR)

S:  33 cm,  G:  38 g    H: 30  (KL),   28  (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Bernd Szablikowski (Mainz)

 

DMM 2008 Mainz/Damen (KL,KR)

S:  55 cm,  G:  40 g    H:  60 (KL),   60  (KR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Bernd Szablikowski (Mainz)

 

DSM 2009 Barbara Schmid (KL,KX,KR)

S:  27 cm,  G:  44 g    H:  36 (KL),   27 (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Jürgen Seubert (Singen)

 

PMM 2010 CM Costa Nova /ladies (KL, KX,KR)

S:  57 cm,  G:  45 g    H:  40 (ML),   37  (MR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :   Victor Condeco (p) , Fun Sports & Ballhändler

 

SwMM 2009 Gullbergsbro BGK/Damen (ML,MX, MR)

S:  16 cm,  G: 61  g    H: 46  (KL),  43  (KR) sh,

 

Urteil:  brauchbar

 

Bezugsquelle :  Gullbergsbro BGK (S)

 

DSM 2009 Andrea Reinicke (GL, GX, GR)

S:  26 cm,  G: 50  g    H:  29 (GL),   27  (GR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Andrea Reinicke (Cuxhaven)

 

DM 2009 Sebastian "Brezl" Heine (KL,kX, KR)

S:  31  cm,  G:    44  g    H:   33 (KL),  29   (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Oliver Rathjens (Wesel)

 

BM 2009 Carsten Mertens (KL, KX, KR)

S:   35 cm,  G:    41   g    H:   35  (KL),   32 (KR) sh,

 

Urteil:  sehr   gut

 

Bezugsquelle :  Carsten Mertens (B- Wesel)

 

DSM 1985 Inge Brose (KL, KX, KRR)

S:  61  cm,  G:   47   g    H:   41 (KL),   37  (KRR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Fun Sports & Ballhändler

 

ÖM 2009 Elisabeth Gruber (KL, KX, KR)

S:  55 cm,  G:     36  g    H:  43  (KL),   38 (KR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Elisabeth Gruber (A)

 

ÖM 2009 Norbert Wagenhofer (KL,KX, KR)

S:  20  cm,  G:   45   g    H:  38  (KL),   36 (KR) sh,

 

Urteil:  brauchbar

 

Bezugsquelle :  Norbert Wagenhofer (A)

 

DSM 2009 Sigrid Eilert (KL, KX, KR)

S:  19 cm,  G:    36   g    H:  33  (KL),  24  (KR) sh,

 

Urteil:   gut

 

Bezugsquelle :  Norbert Rehfeld (Bergisch Land)

 

BM 2006 Mickael Petit (KL, KX, KR)

S:  32  cm,  G:     45 g    H:   35 (KL),   33 (KR) sh,

 

Urteil: sehr gut

 

Bezugsquelle :  Carsten Mertens (B- Wesel)

 

DSchM 2009 Manuel Szablikowski (KL, KX, KR)

S:   14 cm,  G:    38   g    H:  42   (KL),   39 (KR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Bernd Szablikowski (Mainz)

 

DMM 2008 Homburg /Senioren (KL, KX, KR)

S:   29 cm,  G:      55g    H:  35  (KL),   31 (KR) sh,

 

Urteil:  brauchbar

 

Bezugsquelle :  Bernd Aumüller (Homburg)

 

SEM 2009 Reinhard Zengaffinen (KL, KX, KR)

S:  1,5  cm,  G:  40    g   46  H:    (KL), 43   (KR) sh,

 

Urteil:  Sammelball

 

Bezugsquelle :  Philippe Charriere (CH)

 

IJM 2008 Lorenzo Ciompi (KL, KX, KR)

S:   56cm,  G:   58   g    H:   43 (KL),   38  (KR) sh,

 

Urteil: sehr  gut

 

Bezugsquelle :  Paolo Porta (I)

 

DSM 1991 Heinrich Kraker (ML, MX, MR)

ausverkauft !

S:   51cm,  G:   69   g    H:  36  (KL),  30  (KR) sh,

 

Urteil:  top

 

Bezugsquelle :  Norbert Rehfeld (Bergisch Land)

 

ÖSchM 2009 Matthias Grossmann (KL, KX, KR)

S:   42 cm,  G:   48   g    H: 36   (KL),  32  (KR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Matthias Grossmann (A)

 

SwM 2008 Peter Nordin Sandra Weaver (ML, MX, MR)

S:   8 cm,  G:    50  g    H:  48   (ML),   45  (MR) sh,

 

Urteil:  brauchbar

 

Bezugsquelle :  Sandra Weaver (S)

 

DM 2008 Marco Henning (KL, KX, KR)

S:  20  cm,  G:    48  g    H:  40  (KL),  38  (KR) sh,

 

Urteil: brauchbar

 

Bezugsquelle :  Marco Henning (Berlin)

 

DJM 2006 Christian Lohmann (KL, KX, KR)

S:   29 cm,  G:    44  g    H:   38 (KL),   31 (KR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Günter Borrmann (Hagen)

 

DSchM 1991 Stefan Reichle (KL, KX, KR)

S:  16  cm,  G:    17   g    H:   64 (KL),  57  (KR) sh,

 

Urteil:  Sammelball

 

Bezugsquelle :  Günter Bormann (Hagen), Fun Sports & Ballhändler

 

Sm 2008 Tamara Blaser (KL, KX, KR)

S:   15cm,  G:    39  g    H:    37(KL),  34  (KR) sh,

 

Urteil: Sammelball

 

Bezugsquelle :  Philippe Charriere  (CH)

 

DM 1985 Thomas Rastetter (KL, KX, KR)

S:  38  cm,  G:    57  g    H:  39   (KL),  35   (KR) sh,

 

Urteil:  gut

 

Bezugsquelle :  Norbert Rehfeld (Bergisch Land)

 

FiMM 2008 TaRGS (ML, MX, MR)

S:   46 cm,  G:    52   g    H:  43  (ML), 37   (MR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Elias Orvomaa (SF), Fun Sports & Ballhändler

 

ÖSM 2009 Karl Lakos (KL, KX, KR)

S:   38 cm,  G:   35    g    H:  36   (KL),  27  (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Karl Lakos (A)

 

DMM 1993 MGC Witten-Heven / Schüler (KX, KXX, KRR)

S:  8  cm,  G:    36   g    H:   36 (KL),   33 (KR) sh,

 

Urteil:  brauchbar

 

Bezugsquelle :  Ingo Hoogen (Osnabrück)

 

DSM 2008 Andrea Reinicke (Kl, KX, KRR)

S:  42  cm,  G:   59   g    H:  50  (KL),   47 (KR) sh,

 

Urteil:  Sammelball

 

Bezugsquelle :  Andrea Reinicke (Cuxhaven)

 

DSchM 1983 Ralf Belz (KL,KX, KR)

S:   2 cm,  G:   36   g    H:  51  (KL),  460  (KR) sh,

 

Urteil:  sehr gut

 

Bezugsquelle :  Ingo Hoogen (Osnabrück)